Isikuandmete kaitse eeskiri

Käesolev Serla veebisaidi isikuandmete kaitse eeskiri (edaspidi „isikuandmete kaitse eeskiri“) kirjeldab meie ettevõttes kehtivaid isikuandmete käitlemise tavasid, sealhulgas kogutavaid isikuandmeid ja isikuandmete töötlemise viisi. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses võidakse seda isikuandmete kaitse eeskirja muuta ilma ette teatamata.

 

1.   Vastutav töötleja

 

Metsä Tissue Oyj, peakontori registrijärgne aadress Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Soome

2.   Kontaktisik

Võtke meiega ühendust meili teel: privacy@metsagroup.com

 

 

 

3.   Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Metsä Tissue kuulub kontserni Metsä Group. Isikuandmeid kasutavad Metsä Tissue ja selle tütarettevõtted ning teadmisvajaduse põhimõttest lähtuvalt ka teised Metsä Groupi ettevõtted.

Töödeldakse nende isikute isikuandmeid, kes külastavad Serla veebisaiti või edastavad meile tagasisidet . 

Metsä Tissue kasutab kogutud isikuandmeid selleks, et teiega ühendust võtta ning osutada teile soovitud teenuseid. Samuti võib Metsä Tissue kasutada isikuandmeid oma majandustegevuse ja -analüüsi toetamiseks, ärianalüüsi jaoks, toodete ja teenuste täiustamiseks ning sisu ja reklaamide isikupärastamiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslikuks aluseks on veebisaidi sirvimise korral meie õigustatud huvi koguda veebisaidi külastajate kohta andmeid, et arendada oma teenuseid ning teha sihitud reklaamide näitamise kaudu paremat reklaami. Kliendipoolse tagasiside esitamise korral on Metsä Tissuel õigustatud huvi töödelda andmeid selleks, et täiustada oma tooteid ja teenuseid ning anda saadud tagasisidele vastus, juhul kui seda on soovitud. Otseturunduse puhul küsime eri turunduskanalite kasutamiseks teie nõusolekut ja kui teie andmeid pole juba mõne muu teenusega seoses kogutud või töödeldud, kogume ja töötleme teie isikuandmeid vastavalt teie antud nõusolekule. Samuti võite meile edastada oma isikuandmeid turunduskampaanias või muus sarnases ürituses osalemise käigus. Sellisel juhul sõlmitakse Metsä Tissue ja teie vahel leping, mille kohaselt lasub Metsä Tissuel kohustus osutada teenust, mida soovisite (nt osaleda loosimises, saata arvamus Metsä Tissue toodete ja teenuste kohta), ning teie andmeid kogutakse ja töödeldakse kooskõlas sõlmitud lepinguga. 

Metsä Tissue ei avalda isikuandmeid vastavat volitust mitteomavatele kolmandatele isikutele. Küll aga võib Metsä Tissue edastada isikuandmeid sellistele kolmandatele isikutele, kes osutavad Metsä Tissuele lepingujärgset teenust. Sellised ettevõtted on lepingu järgi kohustatud kasutama neile avaldatud isikuandmeid ainult lepingujärgse teenuse osutamiseks. Samuti võib Metsä Tissue avaldada isikuandmeid ametiasutustele või muudele kolmandatele isikutele, kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.

 

4. Töödeldavad isikuandmed

Tavapärased isikuandmed, näiteks:

·     nimi;

·     elukoha aadress, sihtnumber, linn, riik;

·     telefoninumber;

·     meiliaadress;

·     sugu;

·     leibkonna suurus;

·     sünnikuupäev.

 

 

Teenuse või veebisaidi kasutamise või muu sarnase olukorraga seoses kogutud isikuandmed, näiteks:

·     teenuse või veebisaidi kasutus;

·     kasutatud seadme teave;

·     logimisteave;

·     IP-aadress;

·     asukohateave;

·      küpsised ja muu sarnane tehnoloogia.

 

5. Tavapärased teabeallikad ja küpsised

 

 

Inimene edastab oma isikuandmed ise, kui ta meie veebisaiti külastab ning kliendina tagasisidet annab. Metsä Tissue kogub ka selliseid isikuandmeid, mis kajastavad seda, kuidas inimene meie teenust kasutab.

Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid, et muuta veebisirvimine teie jaoks paremaks ja isiklikumaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser salvestab kasutaja seadmesse. Küpsiste kohta leiate lisateavet järgmiselt veebilehelt:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Teenuse kasutamisega annate küpsiste salvestamiseks oma nõusoleku. Kui soovite küpsiste salvestamise keelata, siis lugege vastavaid juhiseid, mille leiate oma brauseri abi- või spikrimenüüst. Küpsiste keelamisel ei pruugi teil olla võimalik meie teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

 

6. Isikuandmete tavapärased vastuvõtjad ning andmete edastamine väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse

 

Metsä Tissue võib isikuandmeid töödelda sellistes jurisdiktsioonides, kus Metsä Tissue ise tegutseb. Mõnel juhul laseb Metsä Tissue enda nimel andmeid koguda ning neid kasutada, analüüsida või muul viisil töödelda kontsernivälistel teenuseosutajatel. Sellised teenuseosutajad on lepinguga kohustatud kasutama neile edastatud isikuandmeid ainult selle teenuse osutamiseks, milleks Metsä Tissue nad palganud on.  Samuti võib Metsä Tissue edastada teie isikuandmeid kohaldatavate seaduste või määruste nõuete täitmiseks ning kohtumenetlusega seotud või valitsusasutuste esitatud päringutele vastamiseks.

Isikuandmeid võidakse töödelda nii EL-i/EMP territooriumil kui ka sellest väljaspool. Metsä Tissue edastab teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d ainult sellisel juhul, kui see on kooskõlas ühega allkirjeldatud õiguslikest alustest:

• Euroopa Komisjon kinnitab, et vastuvõtva riigi isikuandmete kaitse tase on piisavalt kõrge;

• me oleme isikuandmete edastamisel rakendanud asjakohaseid kaitsemeetmeid, kohaldades kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise jaoks kehtestatud Euroopa Komisjoni tüüptingimusi; või

• te olete isikuandmete edastamiseks andnud oma nõusoleku või tuleneb kohaldatavast andmekaitseõigusest mõni muu õiguslik alus, mis lubab andmeid edastada.

 

7. Andmeturve

Isikuandmeid käideldakse hoolikalt ja neid hoitakse konfidentsiaalsena. Isikuandmetele pääsevad juurde ainult sellised isikud, kelle tööülesannete hulka kuulub isikuandmete töötlemine.

Kasutajad logivad end isikuandmeid sisaldavasse süsteemi sisse kas oma isikliku kasutaja ID ja parooli abil või ühekordse sisselogimise tehnoloogiat kasutades. Kasutajate õigused peab eraldi kinnitama selleks määratud Metsä Tissue personal.

Kõik isikuandmed on kaitstud juhusliku või ebaseadusliku juurdepääsu ning muutmise, hävimise või muulaadse töötlemise, sealhulgas volitamata avaldamise ja edastamise eest. Selleks rakendatakse asjakohaseid ning korrapäraselt läbi vaadatavaid tehnilisi ja korralduslikke andmekaitsemeetmeid. Selliste meetmete hulka kuuluvad tulemüürid, turvatud serveriruumid ja ajakohased IKT süsteemijuurdepääsu haldamise tavad.

 

 

8. Teie õigused

 

 

 

 

 

 

Teil on järgmised õigused.

• Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid uuendada, eemaldada ja parandada.

• Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku alusel töödeldakse teie andmeid ainult turundustegevuse jaoks ning te saate oma nõusoleku vastavalt alltoodud juhistele alati tagasi võtta.

• Teatud juhtudel on teil konkreetselt oma isikuga seotud olukorrale tuginedes õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, juhul kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

• Teil on õigus nõuda Metsä Tissuelt isikuandmete töötlemise piiramist.

Te võite kasutada kõiki ülalnimetatud õiguseid, võttes meiega ühendust meie privaatsuse veebisaidi kaudu, tulles kohale meie esindusse või saates kirja tavapostiga selles jaotises (8) märgitud aadressile. Metsä Tissue võib paluda teil oma soovi kirjalikult täpsustada ning enne taotluse töötlemist tuvastab alati teie isiku.

Kui te pole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid töötleme, on teil õigus esitada sellekohane kaebus pädevale järelevalveasutusele, mis teostab järelevalvet andmekaitsealaste õigusaktide järgimise üle.

 

Kirjalikud päringutaotlused tuleb edastada järgmisel aadressil:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Soome

 

Isiklikult saate päringutaotlused esitada järgmisel aadressil:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Soome

Päringutaotluse isiklikult üle andmise korral tuleb teil esitada ka kehtiv fotoga isikut tõendav dokument.

 

 

 

 

 

 

9. Andmesäilituspoliitika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isikuandmeid tuleb säilitada ainult senikaua, kui see on vajalik ja õigustatud või seda nõuab kehtiv seadusandlus.

 Metsä Tissue Serla veebisaidi külastajate ja meile tagasisidet andvate isikute isikuandmed säilitatakse kogu kõnealuse koostöö kestuse vältel. Kui koostöö lõppeb ja isikuandmeid enam aktiivselt ei kasutata, siis muudetakse andmed passiivseks. Passiivseks muudetud isikuandmed kustutatakse vastavalt Metsä Tissue andmete säilitamise põhimõtetele. Isikuandmeid võib siiski säilitada pikema aja jooksul, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid või kui see on vajalik nõuete menetlemiseks või kohtuvaidluste või sisejuurdluste läbiviimiseks.

 

 

 

 

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et muuta teie sirvimiskogemus paremaks ja isiklikumaks. Meie saiti kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. Lisateave. Sulge